• Wysokosprawne elektrownie o sprawności przewyższającej 60%

  Oferujemy innowacyjne rozwiązania energetyczne, skutkiem których następuje optymalizacja dotychczasowych kosztów przedsiębiorstwa w zakresie konsumpcji energii.
 • Przeanalizujemy dotychczasowy model energetyczny funkcjonowania zakładu

  Nasi specjaliści zaproponują skuteczny, kompleksowy program zasilania firmy w energię, przy wykorzystaniu najnowszych światowych technologii.

O nas

1. Ekspertyza

Usprawniamy i poprawiamy efektywność oraz bezpieczeństwo energetyczne firmy. W zakresie naszej wyspecjalizowanej działalności proponujemy dokonanie przeglądu dotychczasowego modelu energetycznego funkcjonowania zakładu. Przeanalizujemy w ramach wspólnych prac konsultacyjnych  sposób zasilania zakładu w energię elektryczną, cieplną i ciepłą wodę oraz zdefiniujemy dotychczasową sprawność energetyczną systemu.

 

2. Wdrożenie

Następnie nasi specjaliści  zaproponują skuteczny, kompleksowy program zasilania firmy w energię, przy wykorzystaniu najnowszych światowych technologii. Efektem przeprowadzonego audytu będzie oferta zawierająca innowacyjne rozwiązania energetyczne, skutkiem których powinna być optymalizacja dotychczasowych kosztów przedsiębiorstwa w zakresie konsumpcji energii.

 

Kim jesteśmy?

Paweł Olechnowicz - Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ( magister inżynier ) oraz podyplomowych studiów z zakresu organizacji, ekonomiki i zarządzania przemysłem na Politechnice Gdańskiej, a także MBA INSEAD w Fontainebleau / Francja i wiele międzynarodowych programów szkoleniowych z zakresu zarządzania międzynarodowymi  korporacjami biznesowymi.


Pracę zawodową rozpoczął w 1977 roku w Zakładach Mechanicznych Zamech w Elblągu. W latach 1990-1996 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. a w latach 1995-1996 obejmował również stanowisko wiceprezydenta i szefa segmentu energetycznego w ABB Polska. Następnie w latach 1996- 1999 zatrudniony w centrali ABB Ltd w Zurichu na stanowisku wiceprezydenta na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w Grupie Kęty S.A.. Od roku 2001 kierował firmą konsultingową Paweł Olechnowicz Consulting. Od 12 marca 2002 objął funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Rafinerii Gdańskiej S.A., którą sprawował do 13 kwietnia 2016 roku.


Najważniejsze osiągnięcia zawodowe to między innymi:

 

 • restrukturyzacja i przekształcenie Elbląskiego Zamechu w międzynarodowy koncern  energetyczny ABB Zamech ,
 • koordynacja procesów restrukturyzacyjnych w Grupie Kęty jak również w firmach energetycznych koncernu ABB w krajach Europy Centralnej i Wschodniej,
 • Przekształcenie monolitycznej struktury Rafinerii Gdańskiej w pionowo zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy Lotos( poszukiwania i wydobycie ropy naftowej, produkcja i sprzedaż na rynku krajowym i rynkach zagranicznych ) i wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2005,
 • zaprogramowanie i zrealizowanie jednej z największych inwestycji przemysłowych w Polsce i Europie Centralnej – Program 10+ wartości  5,6 miliarda złotych. Realizacja tego programu w znaczny sposób wpłynęła na rozwój gospodarki Pomorza i Polski…..

Społeczna odpowiedzialność biznesu, określa podstawowe wartości w filozofii funkcjonowania i rozwoju firmy. Dlatego też wiele istotnego zaangażowania się zarządzanych przez jego firm w działalność poza biznesową jak wspieranie sportu, kultury, oświaty, nauki. Promowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych podejmowanych wspólnie z władzami samorządowymi oraz środowiskiem naukowym.


Wieloletni prezes i członek zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, stowarzyszenia budującego współpracę między środowiskiem akademickim i gospodarczym.


Założyciel i przewodniczący Rady Dyrektorów, Central Europe Energy Partners (CEEP 2010-1016). Międzynarodowe stowarzyszenie pożytku publicznego z siedzibą w Brukseli, reprezentujące szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Celem głównym organizacji jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.


W roku 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

Jan Zacharewicz - Członek zarządu

Wykształcenie

 

2016

Ukończone studia doktoranckie na  Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania. Obecnie pisanie pracy doktorskiej.

 

1969-1974

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomii, Ekonomika Transportu Morskiego

 

Doświadczenie zawodowe

 

2017-obecnie

Członek Zarządu
Most Advanced Power Unit Sp. z o.o.

 

1990-obecnie

Prezes Zarządu
„Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego - Business Consultants” Sp. z o.o.

 

Zakres kompetencji:

 • Zarządzanie projektami
 • Restrukturyzacje firm, przeprowadzanie prywatyzacji
 • Budowa strategii i programów naprawczych firm
 • Budowa koncepcji i modeli biznesowych
 • Wyszukiwanie strategicznych inwestorów zagranicznych
 • Kojarzenie partnerów handlowych
 • Doradztwo gospodarcze dla podmiotów krajowych i zagranicznych
 • Doradztwo inwestycyjne, finansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Doradztwo w negocjacjach handlowych
 • Doradztwo podatkowe (doradca podatkowy nr 07783 nadanym przez Ministerstwa Finansów)
 • Prowadzenie autorskich warsztatów w firmach w oparciu o techniki twórczego myślenia
 • Prowadzenie autorskich wykładów, seminariów na temat kreatywności w biznesie.
 • Opracowywanie wniosków na dotacje unijne i przedakcesyjne 2003 – 2014 oraz 2014-2020
 • Ocena wniosków na dotacje unijne dla ARP
 • Występuje jako  mentor

 

1987-1990

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Radmor – Zakłady Elektroniczne

 

Zakres kompetencji:

 • Opracowanie projektu rachunkowości zarządczej i jego wdrażanie, w tym wdrożenie budżetowania.
 • Opracowanie i wdrożenie projektu restrukturyzacji firmy.
 • Zarządzanie finansami, negocjacje cenowe z kooperantami, przygotowywanie projektów inwestycyjnych i organizowanie dla nich finansowania.

 

1981-1986

Główny Ekonomista
Zakład Mechaniki Precyzyjnej Magmor

 

Zakres kompetencji:

 • Opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych dla całego zakładu. Analiza wykonania tych planów.
 • Opracowywanie kalkulacji wyrobów i analiza rentowności ich produkcji. Negocjacje cenowe z kooperantami.

 

1979-1981

Kierownik Pracowni Organizacji i Zarządzania, Wykładowca
Resortowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego

 

Zakres kompetencji:

 • Organizacja i zarządzenie pracą Ośrodka.
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu organizacji i zarządzania.

Oferta

A.  Siłownie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej

 

 • turbozespoły o mocy od 3kW do 10 kW dla energetyki prosumenckiej,
 • turbozespoły o mocy od 20kW do 100kW dla małych zakładów produkcyjnych i agroenergetyki,
 • turbozespoły o mocy od 100kW do 1000kW dla małych zakładów energetycznych, małych zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci.
 • turbiny wodne.

Turbozespoły będą przystosowane do pracy także w układach kogeneracyjnych (produkcja energii elektrycznej i ciepła) i trigeneracyjnych (produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu) oraz dostosowane do wykorzystania różnych paliw (paliwa ciekłe i gazowe a także węgiel, drewno, biogaz, pellety, śmieci, odpady,…).

 

B.  Wysokosprawne elektrownie 60+ (o sprawności przewyższającej 60%)

 • audyty energetyczne przedsiębiorstw; wskazanie możliwości poprawy efektywności energetycznej i określenie przewidywanych efektów,
 • przeprowadzenie modernizacji wybranych węzłów energetycznych, z uwzględnieniem układów do produkcji energii elektrycznej, kogeneracji i trigeneracji.
 • wykorzystanie ciepła odpadowego (z procesów technologicznych i silników cieplnych) do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
 • zastąpienie zaworów redukcyjnych ciśnienia ekspanderami z generatorami elektrycznymi,
 • zaprojektowanie i wykonanie powietrznych magazynów energii i magazynów ciepła,
 • zaprojektowanie i wykonanie siłowni z turbozespołami parowymi i gazowymi małej mocy,
 • zaprojektowanie i wykonanie turbozespołów z turbinami wodnymi różnych typów.

Tematyka prac zespołu badawczo-projektowego

 • projektowanie turbin cieplnych i wodnych, optymalizacja parametrów projektowych,
 • optymalizacja turbinowych obiegów termodynamicznych,
 • dynamika wirników turbinowych, wymuszenia aerodynamiczne, uszczelnienia turbinowe,
 • aktywne sterowanie przepływem i drganiami mechanicznymi,
 • energetyka odnawialna (wykorzystanie krajowych źródeł geotermalnych, zastosowanie turboekspanderów w krajowej sieci gazowej, wykorzystanie energii wiatru i fal, także w połączeniu z ogniwami paliwowymi oraz z produkcją wodoru, układy z magazynami sprężonego powietrza dla „smart grid”),
 • projektowanie i konstrukcja mikroturbin (parowych, gazowych, dla siłowni ORC),
 • powietrzne magazyny energii.

Kontakt

Paweł Olechnowicz
Prezes zarządu

Jan Zacharewicz
Członek zarządu